Vedtægter

Vedtægter for håndboldafdelingen i Stavtrup idrætsforening 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Stavtrup IF Håndbold og har til hjemsted i Stavtrup i Aarhus kommune.

Afdeling er medlem af hovedforeningen Stavtrup Idrætsforening. 

 

§ 2. Foreningens formål 

 • At dyrke og fremme interessen for idrætslige aktiviteter (håndbold) i alle aldersgrupper.
 • At fremme det sociale aspekt i sporten gennem god sports- og klubånd.
 • At dyrke både det sociale og det elitære aspekt i sporten.

Heraf sloganet ”Mere end blot håndbold”

 

§ 3. Afdelingens medlemskab

Afdelingen er medlem af:

 • Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Dansk Idræts Forbund (DIF)
 • Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)


§ 4. Medlemsforhold

Enhver hvis interesse er sammenfattende med afdelingens formål kan optages som aktivt eller passivt medlem. 

Er et medlem i kontingentrestance højest en måned efter rettidig indbetalingsfrist, kan udelukkes af afdelingsbestyrelsen, og kan først indtræde igen, når restancen er indbetalt.

Afdelingsbestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dennes formål. 

 

§ 5. Ind og udmeldelse 

Indmeldelse skal ske ved oprettelse på afdelingens holdsport under den retmæssige holdside.

Udmeldelse skal ske via afdelingens holdsport under den retmæssige holdside. For at udmeldelse kan finde sted, må medlemmet ikke være i kontingentrestance.


§ 6. Afdelingsbestyrelses organisation 

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af minimum 4 medlemmer, der vælges på afdelingsgeneralforsamlingen for en 2-årig periode. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsgeneralforsamlingen med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Afdelingsbestyrelsen har den ansvarlige ledelse af klubben og fastsætter selv sin forretningsorden herunder eventuelt nedsættelse af underudvalg. Afdelingsbestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt. Der udarbejdes skriftligt referat ved hvert afdelingsbestyrelsesmøde, der forlægges på det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse.


§ 7. Generalforsamling  

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den årlige afdelingsgeneralforsamling afholdes i ultimo april-primo maj. Der indkaldes med 14 dages varsel via afdelingens medier med en dagsorden jævnfør § 8 Forslag der ønsket behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 3 dage før afdelingsgeneralforsamlingen.


§ 8. Dagsorden 

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning 
 • Forelæggelse og godkendelse af afdelingens reviderede regnskab
 • Forelæggelse af afdelingens budgetforslag for indeværende år, herunder forslag til afdelingskontingent til godkendelse
 • Behandling af indkommende forslag 
 • Valg af afdelingsformand 
 • Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med næstformand, kasser og sekretær
 • Eventuelt.


§ 9. Stemmeret og valgbarhed  

 Følgende personer har stemmeret ved afdelingsgeneralforsamlingen

 • Alle aktive medlemmer der har betalt kontingent 
 • Medlemmer under 16 år repræsenteret ved en forældre/værge
 • Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
 • Alle trænere i afdelingen 


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettiget medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling skal afholdes senest en måned efter formandens modtagelse af begæringen. Begæringen skal indeholde oplysninger om de emner, der ønskes behandlet. På den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling kan kun de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen, behandles.


§ 11. Tegningsret  

Afdelingen tegnes i forening af bestyrelsesformanden og kasseren eller ved en af disses forfald af formanden eller kasseren i foreningen sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer


§ 12. Regnskab 

Afdelingens regnskabsår løber fra d. 1 april til og med d. 31 marts I afdelingens rengskab indgår kontingent fra afdelingens aktive og passive medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrangementer. Kassereren fører afdelingens regnskab og er ansvarlig for afdelingens kasse. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges afdelingsgeneralforsamlingen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.


§ 13. Kontingent og restancer  

Afdelingens kontingent fastlægges af afdelingsbestyrelsen og skal hvert år godkendes til afdelingsgeneralforsamlingen. Kontingent opkræves en gang årlige for alle afdelingens medlemmer, dog med undtagelse af afdelingens seniorhold, hvor dette opkræves over to indbetalinger.  Kontingentrestance ud over en måned fra rettidig indbetalingsfrist, medfører udelukkelse og det udelukkede medlem kan ikke deltage i aktiviteter i afdelingen som træning, stævner mm. før restancen er indbetalt


§ 14. Ændring af vedtægter  

Ændringer af afdelingens vedtægter kan ske på afdelingsgeneralforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed  Vedtægtsændringer skal herefter endeligt godkendes på et hovedbestyrelsesmøde


§ 15. Afdelingens opløsning 

Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1⁄2 af afdelingens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.  Opnås et sådan flertal på en afdelingsgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal.

Beslutter afdelingsgeneralforsamlingen at opløse afdelingen, skal opløsningen herefter godkendes på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

I tilfælde af afdelingens opløsning skal eventuelle værdier, materialer, pengebeholdninger mm. tilfalde hovedforeningen til idrætslige formål.